Öring

Salmo trutta

Öringen är en förvandlingskonstnär som ser olika ut beroende på om den lever i hav, sjöar eller bäckar.

Öringen lever både i hav, i sjöar och små bäckar. Leken sker från augusti till december i strömmande vatten med grusbottnar. Öring kan para sig med lax, men avkomman blir steril. Födan består av kräftdjur och snäckor samt insekter som den fångar i vid ytan. Större öring i havsmiljöer äter även sill och strömming.


Förekomst

Öringen finns i hela norra Europa, runt brittiska öarna och Island samt i hela Sverige förutom i högt belägna fjällsjöar. Det finns även utplanterad öring på många andra platser i världen.


Fångstmetoder

Öring fiskas med agnad krok, med drag, eller fluga. Huvudsakligen sker fisket av sportfiskare och fritidsfiskare. Odlad öring från kassar eller dammar är det som vanligtvis hanteras inom försäljning.

WWFs råd